ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้เรียกว่าเป็นยุคข้าวยากหมากแพง สภาพเศรษฐกิจถือว่าย่ำแย่ในทุกๆด้านเลย แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าตอนนี้ก็ยังมีธุรกิจหนึ่งที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือบ่อนคาสิโน ซึ่งธุรกิจแบบนี้ได้รับความนิยมมากทั่วโลก ด้วยเหตุผลเพราะคนบางกลุ่มคิดว่าบ่อนคาสิโนนั้นถือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและยังเป็นสถานที่ที่คนสามารถเข้าไปสร้างรายได้ และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล ถ้าหากเรามองในด้านเศรษฐกิจแล้วธุรกิจการพนันอย่างธุรกิจบ่อนคาสิโนก็สามารถเป็นแหล่งรายได้ให้กับประเทศต่างๆได้ ตัวอย่างที่เราเห็นก็เช่น มาเก๊า ถือว่าเป็นแหล่งการพนันที่ใหญ่ที่สุดอีกที่หนึ่งของโลก หรือแม้แต่ลาสเวกัสในสหรัฐอเมริกานั้นก็มีรายได้จากธุรกิจบ่อนคาสิโนเป็นกอบเป็นกำ นอกจากนี้ในหลายๆประเทศก็มีบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นการหารายได้ให้กับรัฐในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่

สำหรับขั้นตอนในการบริหารธุรกิจของบ่อนคาสิโนหรือการดำเนินการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะต้องมีการวางแผนทั้งเรื่องของการกำหนดการใช้ทรัพยากร กำหนดทิศทาง รวมไปถึงการจัดการธุรกิจ ในที่นี้ก็จะขอหยิบยกแนวคิดของคุณสมชาย ลาภใหญ่มา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การกำหนดนโยบาย คือ การกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ระเบียบ แบบแผนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้ทั้งองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

การบริหารจัดการ คือ การกำหนดทำโครงสร้างในการบริหารงาน กำหนดหน้าที่และตำแหน่งต่างๆให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน การจัดสรรงบประมาณ รวมไปถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร ซึ่งตรงนี้จะทำให้เกิดความเป็นระบบในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรที่ต้องมีหน่วยงานกลางเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว

สถานที่ตั้ง คือ ที่ตั้งซึ่งจะต้องมีการศึกษาในเรื่องต่างๆที่จะส่งผลต่อการทำธุรกิจ เนื่องจากความต้องการ การตอบสนอง และการใช้ประโยชน์ของชุมชนนั้นมีผลต่อการทำธุรกิจทั้งสิ้น

กลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกค้าหรือผู้ที่จะมาใช้บริการในบ่อนคาสิโน
เข้าร่วมกิจกรรม อย่างเช่น เกมส์การพนันต่างๆ ที่อยู่ในธุรกิจบ่อนคาสิโน

ประโยชน์ คือค่าตอบแทนหรือผลกำไรที่จะเกิดขึ้นในการทำธุรกิจ

ถึงแม้เราจะเห็นประโยชน์มหาศาลในการทำธุรกิจบ่อนคาสิโน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจประเภทนี้จะเหมาะกับทุกประเทศที่ต้องการจะแก้ไข ฟื้นฟู หรือพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ความเข้าใจกับความซับซ้อนของการจัดการธุรกิจบ่อนคาสิโน การยอมรับของประชาชนในประเทศ ความเหมาะสม และกฎหมาย และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือควรจะต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นด้วย ถึงจะทำให้การทำธุรกิจบ่อนคาสิโนประสบความสำเร็จและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆอย่างแท้จริง